Pravidlá slovenského názvoslovia vtákov. Odporúčané slovenské názvy vtákov sveta.
 
Úvodná stránka
Pravidlá názvoslovia
Názvoslovie vtákov
Posledná verzia a zmeny
Avifauna Slovenska
=> Zoznam vtákov Slovenska
Synonymá
Užitočné linky
Na záver
 

Zoznam vtákov Slovenska

Phasianidae Bažantovité  
Coturnicinae Prepelicorodé  
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) prepelica poľná   
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) jarabica poľná  
     
Tetraoninae Hlucháňorodé  
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) jariabok hôrny  Bonasa bonasia
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny   
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) tetrov hoľniak  Tetrao tetrix
     
Phasianinae Bažantorodé  
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 bažant obyčajný    
     
Anatidae Kačicovité  
Anserinae Husorodé  
Anser fabalis (Latham, 1787) hus siatinná   
Anser brachyrhynchus Baillon, 1834 hus krátkozobá   
Anser anser (Linnaeus, 1758) hus divá   
Anser albifrons (Scopoli, 1769) hus bieločelá   
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) hus malá   
Chen caerulescens (Linnaeus, 1758) hus snežnica  Anser caerulescens
Branta canadensis (Linnaeus, 1758) bernikla veľká   
Branta bernicla (Linnaeus, 1758) bernikla tmavá   
Branta leucopsis (Bechstein, 1803) bernikla bielolíca   
Branta ruficollis (Pallas, 1769) bernikla červenokrká   
Cygnus olor (Gmelin, 1789) labuť veľká   
Cygnus columbianus (Ord, 1815) labuť malá   
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) labuť spevavá  
     
Tadorninae Kazarkorodé  
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766) húska štíhla Alopochen aegyptiacus
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) kazarka pestrá   
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) kazarka hrdzavá  Casarca ferruginea
     
Anatinae Kačicorodé  
Anas strepera Linnaeus, 1758 kačica chripľavka   
Anas penelope Linnaeus, 1758 kačica hvizdárka   
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 kačica divá   
Anas clypeata Linnaeus, 1758 kačica lyžičiarka  Spatula clypeata
Anas acuta Linnaeus, 1758 kačica ostrochvostá  
Anas querquedula Linnaeus, 1758 kačica chrapačka   
Anas crecca Linnaeus, 1758 kačica chrapka   
Netta rufina (Pallas, 1773) hrdzavka potápavá   
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) chochlačka sivá   
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) chochlačka bielooká   
Aythya collaris (Donovan, 1809) chochlačka obojková  
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) chochlačka vrkočatá  
Aythya marila (Linnaeus, 1761) chochlačka morská  
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) kajka morská   
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) turpan tmavý   
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) turpan čierny   
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) ľadovka dlhochvostá   
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) hlaholka severská   
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) potápač malý  Mergus albellus
Mergus merganser Linnaeus, 1758 potápač veľký   
Mergus serrator Linnaeus, 1758 potápač prostredný   
     
Oxyurinae Potápnicorodé  
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) potápnica bielohlavá   
     
Phoenicopteridae Plameniakovité  
Phoenicopterus roseus Pallas, 1818 plameniak ružový  
     
Podicipedidae Potápkovité  
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) potápka malá   
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) potápka červenokrká  
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) potápka chochlatá   
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) potápka ušatá  
Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831 potápka čiernokrká   
     
Pteroclididae Stepiarovité  
Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) labkáň stepný   
     
Columbidae Holubovité  
Columbinae Holuborodé  
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) hrdlička poľná   
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) hrdlička záhradná   
Columba livia Gmelin, 1789 holub divý   
Columba oenas Linnaeus, 1758 holub plúžik   
Columba palumbus Linnaeus, 1758 holub hrivnák   
     
Caprimulgidae Lelkovité  
Caprimulginae Lelkorodé  
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 lelek lesný   
     
Apodidae Dážďovníkovité  
Apodinae Dážďovníkorodé  
Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) dážďovník skalný Apus melba
Apus apus (Linnaeus, 1758) dážďovník obyčajný  Micropus apus
     
Otidae Dropovité  
Otis tarda Linnaeus, 1758 drop veľký   
Chlamydotis macqueenii (J. E. Gray, 1832) drop hrivnatý   
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) drop malý   
     
Cuculidae Kukučkovité  
Phaenicophaeinae Malkohorodé  
Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) kukavica chochlatá   
     
Cuculinae Kukučkorodé  
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 kukučka obyčajná   
     
Gruidae Źeriavovité  
Gruinae Žeriavorodé  
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1785) žeriavec stepný  Grus virgo
Grus grus (Linnaeus, 1758) žeriav popolavý  
     
Rallidae Chriašteľovité  
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 chriašteľ vodný  
Crex crex (Linnaeus, 1758) chrapkáč poľný   
Porzana parva (Scopoli, 1769) chriašť malý   
Porzana pusilla (Pallas, 1776) chriašť najmenší   
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) chriašť bodkovaný   
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) sliepočka vodná   
Fulica atra Linnaeus, 1758 lyska čierna  
     
Gaviidae Potáplicovité  
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) potáplica malá   
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) potáplica stredná   
Gavia immer (Brunnich, 1764) potáplica veľká   
Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859) potáplica bielozobá   
     
Ciconiidae Bocianovité  
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny  
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely  
     
Phalacrocoracidae Kormoránovité  
Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) kormorán malý  
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) kormorán veľký   
Leucocarbo aristotelis (Linnaeus, 1761) kormorán chochlatý Phalacrocorax aristotelis
     
Pelecanidae Pelikánovité  
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 pelikán ružový   
Pelecanus crispus Bruch, 1832 pelikán kučeravý   
     
Threskiornithidae Ibisovité  
Threskiornithinae Ibisorodé  
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) ibisovec hnedý   
     
Plataleinae Lyžičiarorodé  
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 lyžičiar biely   
     
Ardeidae Volavkovité  
Botaurinae Bučiakorodé  
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) bučiak veľký   
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) bučiačik močiarny   
     
Ardeinae Volavkorodé  
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) chavkoš nočný   
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) čaplička vlasatá   
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) hltavka chochlatá   
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 volavka popolavá  
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 volavka purpurová   
Ardea alba Linnaeus, 1758 beluša veľká Casmerodius albus, Egretta alba
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) beluša malá Ardea garzetta
     
Burhinidae Ležiakovité  
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) ležiak úhorový   
     
Charadriidae Kulíkovité  
Vanellinae Cíbikorodé  
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) cíbik chochlatý   
Vanellus gregarius (Pallas, 1771) cíbik stepný Chettusia gregaria
     
Charadriinae Kulíkorodé  
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758  kulík piesočný   
Charadrius dubius Scopoli, 1786 kulík riečny  
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 kulík morský  
Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758) kulík vrchovský  Charadrias morinellus, Eudromias morinellus
     
Pluvialidae Kulíkovité  
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) kulík zlatý  
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) kulík bledý  
     
Recurvirostridae Šabliarkovité  
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) šišila bocianovitá  
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 šabliarka modronohá  
     
Haematopidae Lastúrničiarovité  
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 lastúrničiar strakatý   
     
Scolopacidae Slukovité  
Scolopacinae Slukorodé  
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 sluka hôrna   
     
Gallinagininae Močiarnicorodé  
Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) močiarnička tichá   
Gallinago media (Latham, 1787) močiarnica tichá  Capella media
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) močiarnica mekotavá  Capella gallinago
     
Tringinae Kalužiakorodé  
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) brehár čiernochvostý   
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) brehár hrdzavý  
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) hvizdák malý   
Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 hvizdák tenkozobý  
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) hvizdák veľký   
Tringa erythropus (Pallas, 1764) kalužiak tmavý  
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) kalužiak červenonohý   
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) kalužiak štíhly  
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) kalužiak sivý  
Tringa ochropus Linnaeus, 1758 kalužiak perlavý   
Tringa glareola Linnaeus, 1758 kalužiak močiarny  
Xenus cinereus (Güldenstadt, 1775) brodník sivý  Tringa cinerea
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) kalužiačik malý  Tringa hypoleucos
     
Arenariinae Kamenárorodé  
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) kamenár strakatý   
     
Calidridinae Pobrežníkorodé  
Calidris canutus (Linnaeus, 1758) pobrežník hrdzavý   
Calidris alba (Pallas, 1764) pobrežník belavý  Crocethia alba
Calidris minuta (Leisler, 1812) pobrežník malý  
Calidris temminckii (Leisler, 1812) pobrežník sivý   
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) pobrežník škvrnitý  
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) pobrežník krivozobý  
Calidris maritima (Brunnich, 1764) pobrežník morský  
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) pobrežník čiernozobý   
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) brehárik ploskozobý   
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) bojovník bahenný   
     
Phalaropodinae Lyskonohorodé  
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) lyskonoh úzkozobý  
Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) lyskonoh ploskozobý  
     
Glareolidae Prieložníkovité  
Glareolinae Prieložníkorodé  
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) prieložník stepný   
Glareola nordmanni Fischer,1842 prieložník čiernokrídly   
     
Laridae Čajkovité  
Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) čajka trojprstá  
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) čajka smejivá  Larus ridibundus
Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) čajka malá Larus minutus
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) čajka čiernohlavá  Larus melanocephalus
Larus canus Linnaeus, 1758 čajka sivá  
Larus delawarensis Ord, 1815 čajka obrúčkozobá  
Larus marinus Linnaeus, 1758 čajka morská  
Larus michahellis Naumann, 1840 čajka žltonohá  
Larus cachinnans Pallas, 1811 čajka bielohlavá  
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 čajka striebristá  
Larus fuscus Linnaeus, 1758 čajka tmavá  
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 čajka bledá  
     
Sternidae Rybárovité  
Sternula albifrons (Pallas, 1764) rybár malý  Sterna albifrons
Gelochelidon nilotica Gmelin, 1789 rybárka krátkozobá Sterna nilotica
Hydroprogne caspia Pallas, 1770 čegrava veľkozobá Sterna caspia
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) čorík bahenný  Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) čorík bielokrídly   
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) čorík čierny   
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) rybár sivý Sterna sandvicensis
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 rybár riečny   
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 rybár dlhochvostý   
     
Stercorariidae Pomorníkovité  
Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) pomorník stredný   
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) pomorník príživný   
Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 pomorník malý   
     
Pandionidae Kršiakovité  
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) kršiak rybár   
     
Accipitridae Jastrabovité  
Perninae Včelárorodé  
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) zdochlinár biely   
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) včelár lesný   
     
Circaetinae Hadiarorodé  
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý  
     
Aegypinae Suporodé  
Gyps fulvus (Hablizl, 1783) sup bielohlavý   
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) sup tmavohnedý  
     
Aquilinae Orlorodé  
Aquila nipalensis Hodgson, 1833 orol stepný   
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský  
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný  
Aquila pennata Gmelin, 1788 orol malý  Aquila pennatus, Hieraaetus pennatus
Lophaetus pomarinus (C. L. Brehm, 1831) orol krikľavý Aquila pomarina
Lophaetus clangus (Pallas, 1811) orol hrubozobý  Aquila clanga
     
Accipitrinae Jastraborodé  
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) kaňa močiarna   
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) kaňa sivá  
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1770) kaňa stepná   
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá  
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec   
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký   
     
Buteoninae Myšiakorodé  
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená  
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá   
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský   
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak hôrny   
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) myšiak hrdzavý  
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) myšiak severský   
     
Tytonidae Plamienkovité  
Tytoninae Plamienkorodé  
Tyto alba (Scopoli, 1769) plamienka driemavá   
     
Strigidae Sovovité  
Otinae Výrikorodé  
Otus scops (Linnaeus, 1758) výrik lesný   
     
Surniinae Krahuľorodé  
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) pôtik kapcavý   
Athene noctua (Scopoli, 1769) kuvik obyčajný   
Surnia ulula (Linnaeus, 1758) krahuľa hôrna   
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) kuvičok vrabčí   
     
Striginae Sovorodé  
Strix aluco Linnaeus, 1758 sova obyčajná   
Strix uralensis Pallas, 1771 sova dlhochvostá   
Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) belaňa tundrová  Nyctea scandiaca
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný  
     
Asioninae Myšiarkorodé  
Asio otus (Linnaeus, 1758) myšiarka ušatá   
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) myšiarka močiarna   
     
Upupidae Dudkovité  
Upupa epops Linnaeus, 1758 dudok chochlatý   
     
Meropidae Včelárikovité  
Merops apiaster Linnaeus, 1758 včelárik zlatý   
     
Coraciidae Krakľovité  
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 krakľa belasá  
     
Alcedinidae Rybárikovité  
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) rybárik riečny   
     
Picidae Ďatľovité  
Jynginae Krutohlavorodé  
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 krutohlav hnedý  
     
Picinae Žlnorodé  
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) ďateľ malý  Picoides minor, Dryobates minor
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) ďateľ prostredný  Picoides medius
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) ďateľ bielochrbtý  Picoides leucotos
Dendrocopos syriacus (Ehrenberg, 1833) ďateľ hnedkavý  Picoides syriacus
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) ďateľ veľký  Picoides major
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) ďubník trojprstý   
Picus viridis Linnaeus, 1758 žlna zelená  
Picus canus Gmelin, 1788 žlna sivá  
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) tesár čierny   
     
Falconidae Sokolovité  
Falconinae Sokolorodé  
Falco naumanni Fleischer, 1818 sokol bielopazúravý   
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar (pustovka)   
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol kobcovitý   
Falco columbarius Linnaeus, 1758 sokol kobec   
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar   
Falco cherrug J. E. Gray, 1834 sokol rároh   
Falco peregrinus Gmelin, 1788 sokol sťahovavý  
     
Oriolidae Vlhovité  
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) vlha obyčajná   
     
Laniidae Strakošovité  
Lanius collurio Linnaeus, 1758 strakoš obyčajný   
Lanius minor Gmelin, 1788 strakoš kolesár   
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 strakoš veľký   
Lanius senator Linnaeus, 1758 strakoš červenohlavý  
     
Corvidae Krkavcovité  
Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) škriekavec zlovestný   
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) sojka obyčajná   
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) orešnica perlavá   
Pica pica (Linnaeus, 1758) straka obyčajná   
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) čavka žltozobá  
Corvus monedula Linnaeus, 1758 kavka tmavá   
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 havran čierny   
Corvus corone Linnaeus, 1758 vrana čierna   
Corvus cornix Linnaeus, 1758 vrana popolavá  
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny  
     
Remizidae Kúdeľníčkovité  
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) kúdeľníčka lužná   
     
Paridae Sýkorkovité  
Poecile palustris (Linnaeus, 1758) sýkorka hôrna  Parus palustris
Poecile montana (Conrad von Baldenstein, 1827) sýkorka čiernohlavá  Parus montana, Parus montanus
Periparus ater (Linnaeus, 1758) sýkorka uhliarka Parus ater
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) sýkorka chochlatá Parus cristatus
Parus major Linnaeus, 1758 sýkorka veľká   
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) sýkorka belasá Parus caeruleus
Cyanistes cyanus (Pallas, 1770) sýkorka lazúrová Parus cyanus
     
Panuridae Fúzatkovité  
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) fúzatka trstinová   
     
Alaudidae Škovránkovité  
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) škovránka krátkoprstá   
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) pipíška chochlatá   
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) škovránik stromový   
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 škovránok poľný  
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) uškárik vrchovský   
     
Hirundinidae Lastovičkovité  
Hirundininae Lastovičkorodé  
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) brehuľa hnedá   
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 lastovička obyčajná   
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) belorítka obyčajná  Delichon urbica
Cecropis daurica (Laxmann, 1769) lastovička červenochrbtá  Hirundo daurica
     
Aegithalidae Mlynárkovité  
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) mlynárka dlhochvostá   
     
 
 
Phylloscopidae
 
Kolibiarikovité
 
 
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) kolibiarik spevavý   
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) kolibiarik čipčavý   
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) kolibiarik horský   
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) kolibiarik sykavý   
Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811) kolibiarik králikovitý   
Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) kolibiarik žltkastotemenný   
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) kolibiarik zelený   
     
Acrocephalidae Trsteniarikovité  
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) trsteniarik veľký   
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) trsteniarik tamariškový  Calamodus melanopogon, Lusciniola melanopogon
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) trsteniarik vodný Calamodus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) trsteniarik malý  Calamodus schoenobaenus
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 trsteniarik krovinný  
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) trsteniarik bahenný   
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) trsteniarik obyčajný   
Iduna pallida (Ehrenberg, 1833) sedmohlások bledý Hippolais pallida
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) sedmohlások obyčajný   
     
 
 
Megaluridae
 
Svrkavcovité
 
 
 
Locustella naevia (Boddaert, 1783) svrčiak zelenkavý   
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) svrčiak riečny   
Locustella luscinioides (Savi, 1824) svrčiak slávikovitý   
     
 
 
Sylviidae
 
Penicovité
 
 
 
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) penica čiernohlavá   
Sylvia borin (Boddaert, 1783) penica slávikovitá  
Sylvia nisoria (Bechstein, 1792) penica jarabá   
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) penica popolavá  
Sylvia communis Latham, 1787 penica obyčajná   
     
 
Sittidae
 
Brhlíkovité
 
 
 
Sitta europaea Linnaeus, 1758 brhlík obyčajný   
     
Tichodromidae Murárikovité  
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) murárik červenokrídly   
     
Certhiidae Kôrovníkovité  
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 kôrovník dlhoprstý  
Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820 kôrovník krátkoprstý  
     
 
 
Troglodytidae
 
Orieškovité
 
 
 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) oriešok obyčajný  Nannus troglodytes
     
Regulidae Králikovité  
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) králik ohnivohlavý  Regulus ignicapillus
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) králik zlatohlavý   
     
Bombycillidae Chochláčovité  
Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) chochláč severský   
     
Sturnidae Škorcovité  
Sturninae Škorcorodé  
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 škorec obyčajný   
Pastor roseus (Linnaeus, 1758) pastier ružový Sturnus roseus
     
Cinclidae Vodnárovité  
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) vodnár potočný   
     
Turdidae Drozdovité  
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 drozd kolohrivec   
Turdus merula Linnaeus, 1758 drozd čierny  
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 drozd čvíkota   
Turdus iliacus Linnaeus, 1766 drozd červenkavý   
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 drozd plavý  
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 drozd trskota   
     
Muscicapidae Muchárovité  
Saxicolinae Pŕhľaviarorodé  
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) slávik modrák   
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) slávik veľký   
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831) slávik obyčajný   
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) žltochvost domový   
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) žltochvost hôrny   
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) pŕhľaviar červenkastý   
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) pŕhľaviar čiernohlavý  
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) skaliarik sivý   
Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) skaliarik okrový   
Oenanthe deserti (Temminck, 1825) skaliarik púšťový   
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) skaliar pestrý   
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) skaliar modrý   
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) červienka obyčajná   
     
Muscicapinae Muchárorodé  
Muscicapa striata (Pallas, 1764) muchár sivý   
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) muchárik čiernohlavý   
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) muchárik bielokrký   
Ficedula parva (Bechstein, 1792) muchárik malý   
     
Prunellidae Vrchárkovité  
Prunella collaris (Scopoli, 1769) vrchárka červenkavá   
Prunella montanella (Pallas, 1776) vrchárka okrová   
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) vrchárka modrá   
     
Passeridae Vrabcovité  
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) vrabec domový   
Passer montanus (Linnaeus, 1758) vrabec poľný  
Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) snehárka vrchovská   
     
Motacillidae Trasochvostovité  
Motacilla flava Linnaeus, 1758 trasochvost žltý  
Motacilla citreola Pallas, 1776 trasochvost žltohlavý  
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 trasochvost horský   
Motacilla alba Linnaeus, 1758 trasochvost biely  
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) ľabtuška poľná   
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ľabtuška lúčna   
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ľabtuška hôrna   
Anthus cervinus (Pallas, 1811) ľabtuška červenohrdlá   
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) ľabtuška vrchovská   
     
Fringillidae Pinkovité  
Fringillinae Pinkorodé  
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 pinka obyčajná   
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 pinka severská (ikavec)   
     
Carduelinae Stehlíkorodé  
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) glezg obyčajný   
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) červenák karmínový   
Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) smrečiar krivonosí  
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) hýľ obyčajný   
Spinus spinus (Linnaeus, 1758) stehlík čížik  Carduelis spinus
Linaria flavirostris (Linnaeus, 1758) stehlík horský  Acanthis flavirostris, Carduelis flavirostris
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) stehlík konôpka  Acanthis cannabina, Carduelis cannabina
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) kanárik poľný   
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) stehlík obyčajný   
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) zelienka obyčajná Carduelis chloris
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) stehlík čečetka  Carduelis flammea
Acanthis cabaret (P. L. S. Müller, 1776) stehlík hnedkavý Carduelis cabaret
Acanthis hornemanni (Holboll, 1843) stehlík polárny  Carduelis hornemanni
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 krivonos smrekový   
Loxia leucoptera Gmelin, 1789 krivonos bielokrídly   
     
Calcariidae Ostrohárkovité  
Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758) ostrohárka severská  Plectrophanes lapponicus
Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) snehuľka severská   
     
Emberizidae Strnádkovité  
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 strnádka lúčna Miliaria calandra
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 strnádka obyčajná   
Emberiza cia Linnaeus, 1766 strnádka cia   
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 strnádka záhradná  
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 strnádka čiernohlavá   
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) strnádka trstinová   


Today, there have been 3 visitors (6 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free